Mineraler


Mineraler

Klov- og yversundhed i stalden
Pulver til brug på/i gangarealer, fodbad, sengebåse, dybstrøelse og andre områder, hvor der ønskes en forbedret klov- og yversundhed.
Gør kloven hård og modstandsdygtig.
Neutraliserer ammoniak og svovlbrinter, samt deres skadelige virkning.
Sænker pH-værdien i staldmiljøet.
Reducerer infektionsrisikoen og fjerner den glatte biofilm fra gangarealer.
Nedsætter omdannelsen og forlænger holdbarheden
af dybstrøelse.


Doseringsvejledning

Doseringsforslag
Anvendes to gange ugentligt i klovbad i en 10% opløsning. Dette kan fx. gøres mandag og torsdag. Samtidigt kombineres der med to ugentlige udstrøninger på gulvarealer, som vender ud mod fodergangen eller på opsamlingsområdet/gangsektionen, som støder op til malkeområdet. Dette kan så gøres tirsdag og fredag. Se under gangarealer og fodbad for nærmere beskrivelse.


Gangarealer
Doseres to gange ugentligt på udvalgte områder på gangarealerne. Der bør fokuseres primært på de områder, hvor køerne opholder sig mest. Eksempelvis kan det anbefales at drysse AgroN efter skrabning og umiddelbart før fodring i de områder, hvor køerne har placeret deres bagben i forbindelse med fodring (ca. en meters bredde i området ved bagbenene).
Samtidigt kan der doseres AgroN på gulvet ved opsamlingspladsen eller gangsektionen
før malkeområdet, umiddelbart efter skrabning og før malkning. I begge tilfælde opnås en forlænget periode, hvor køernes klove kommer i kontakt med AgroN. Dosering pr. gang ca: 100-200 g/m2. Bør kombineres med fodbad for optimal effekt.
Hvis der ønskes en fjernelse af biofilm, som gør gulvet glat, skal AgroN doseres på det samlede gulvareal efter skrabning i en dose af minimum 100 g/m2.


Fodbad
Det er vigtigt at anvende AgroN i fodbad min. to gange om ugen i kombination med den øvrige behandling. Dosering: ca. 10 kg AgroN/100 l vand (holdbarhed 100-200 køer med to gennemgange).
Bland AgroN i fodbad en time før brug for optimal effekt. Vigtigt: AgroN kan IKKE anvendes sammen med fodbad med hydratkalk, da dette vil neutralisere effekten af AgroN. En gennemvædet klovmåtte kan også anvendes, hvor der udlægges et passende lag af AgroN ovenpå, således alle køer får klovkontakt med produktet.


Sengebås
Strø AgroN ud under strøelsen dagligt med 50 g/m2 så jævnt som muligt i bagerste del af lejet. Alternativt kan der strøs en gang dagligt af 50 g/m2. Bland ikke AgroN i strøelsen i strømaskinen, da det giver en meget ujævn fordeling af produktet og dermed reduceret effekt.


Dybstrøelse
Udstrø AgroN ovenpå strøelsen i doser svarende til 125 g/m2 pr. uge eller 250-500 g/m2 en til to gange om måneden.
NB: Det kan ikke anbefales at anvende hydratkalk eller lignende alkaliske produkter nogen
steder sammen med AgroN, da det hæmmer effekten af produktet og forværrer klovproblemerne.

Baggrund

pH-værdien er en afgørende faktor for koens modstandygtighed overfor infektioner, som angriber bl.a. huden ved klovene. Sygdomsfremkaldende bakterier fungerer dårligt
ved pH-værdier omkring 5 og under 4 vil stort set alle dø. Dette udnytter koen, idet der udskilles et sekret på dens hud, som har en pH-værdi omkring 4,5, der hæmmer
disse bakterier og mindsker risikoen for infektioner ganske betragteligt. Ammoniak, som ophobes i staldmiljøet, har en høj pH-værdi og kan dermed opløse det beskyttende hudsekret og selve huden ved klovene. Herved øges infektionsrisikoen med mulighed for udvikling af Digital dermatitis og andre klovlidelser til følge.
AgroN neutraliserer ammoniak og skaber et mere "naturligt" klovmiljø med en lavere pH-værdi, som øger klovområdets modstandskraft mod klovlidelser. Samtidig indehol-der AgroN aktivstoffer, som indirekte forringer bakteriers overlevelse.
Nedenfor er illustreret pH-værdier på en række relevante emner i stalden, samt nogle almindelige hverdagsemner til sammenligning.

Mineraler

Forventet effekt
Eftersom klovlidelser kan have en lang ophelingstids, kan der ikke forventes en effekt før efter 2-5 måneders vedvarende behandling. Efter 2-4 ugers behandling vil de inficerede klov-områder typisk fremstå sorte. Dette er tegn på, at effekten af AgroN har sat ind og dose-ringen er passende.

Mineraler

AgroN afprøvning
Behandlingen bestod i daglige klovbade (ca. 10% AgroN i vand) i 11 uger, inklusiv to ugentlige udstrøninger af AgroN på betongulvet ved vandtrugene. Ved opstart var der 35 køer med Digital dermatitis og 24 forbindinger ud af 48 klovbeskæringer. På nuværende tidspunkt er der 6 køer med Digital dermatitis og 1 forbinding ud af 52 klovbeskærede køer (se graf). Besætninger tæller 220 malkende køer.

Mineraler